Liigu edasi põhisisu juurde
pildid Trinidad Wisemani kontoris töötegemsiest

Põnevad projektid, mille abil oleme aidanud inimeste elu paremaks muuta

Sigrid Viikmaa & TWN team

Küsisime oma tiimijuhtidelt, millised projektid neile möödunud aastast kõige eredamalt meelde jäid. Järgnevalt saadki lugeda, millised tööd kõige põnevamaks osutusid ja kuidas saime uute lahendustega inimeste elu paremaks muuta.

 

 

Digimuutuse projektid

Digimuutus on digitaalsete lahenduste kasutuselevõtt või vanemate digitaalsete lahenduste asendamine uutega. Läbi digimuutuse paraneb olemasolevate protsesside ja teenuste efektiivsus. Siia alla kuuluvad meil näiteks veebide, iseteeninduste, infosüsteemide jt e-teenuste loomine. Digimuutust toetavad Atlassiani tooted ja nendega seotud teenused.

 

 

eProspera uute funktsionaalsuste arendus (tiimijuht Sulev Kraam)

Ehitame koostöös partner Vertikal Digitaliga e-riigi valitsemise platvormi ehk e-Prosperat. Viimase aasta tähtsamateks töödeks on olnud avaliku veebi loomine ning hulk lisandunud funktsionaalsusi iseteeninduses: lisandunud on maksude deklareerimine nii eraisiku kui ettevõttena, erinevate kindlustuslepingute sõlmimine ning mitmeid tegevuse haldamise ja raporteerimisega seotud funktsionaalsusi.

 

Keda ja kuidas mõjutab? Kogu projekti laiem eesmärk on läbi e-valitsemise tehnoloogia kasvatada Kesk-Ameerika piirkonna sotsiaalset, õigusalast ja majanduse arengut. Kui varasemalt puudus piirkonnas usaldusväärne õigus- ja kohtusüsteem, siis uus e-platvorm aitab luua usaldust ja tekitada välisinvestorite huvi.

 

Platvorm võimaldab registreerida nii virtuaalselt residendiks või e-residendiks, luua ettevõtet, teha vahekohtu (arbitraaži) ja maksudega seotud toiminguid kui ka tarbida mitmeid teisi teenuseid.

 

 

Kvatro kinnisvarahalduse toote Haldusnet.ee uuendamine ja edasiarendus (tiimijuht Silver Jõgi)

Haldusnet kui veebipõhine korteriühistute igapäevategevust hõlbustav toode on pidevas arenduses olnud juba aastaid – seda kõike eesmärgiga muuta korteriomanike, ühistu juhatuse ning majahaldurite töid mugavamaks ja optimaalsemaks.

 

Möödunud aasta tegevuste hulka kuulusid Haldusnet.ee portaali olemasoleva funktsionaalsuse analüüs, kasutajaliidese ja kasutusmugavuse disain ning arendus. Võtsime prioriteediks just korteriomaniku ja korteriühistu juhatuse liikme tegevused: mugavdasime info kättesaadavust, materjalide terviklikkust ning igapäevaselt teostatavate tegevuste töövoogu.

 

Keda ja kuidas mõjutab? Haldusneti kasutavad oma igapäevategevuste haldamiseks Eestis paljud korteriühistud, juhatuse liikmed, haldurid, korteriomanikud ja üürnikud. Sihtotstarbeliselt kaardistatud ning kasutaja otsesel tagasisidel baseeruvad funktsionaalsed ja visuaalsed muudatused aitavad kõigil huvigruppidel hoida igapäevaselt kokku nii aega kui raha. 

 

 

TEISi uute funktsionaalsuste arendused (tiimijuht Sulev Kraam) 

Koostöös meie pikaajaliste partnerite TripleDevi, TEHIKu (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus) ja Tööinspektsiooniga ehitasime Tööelu infosüsteemi (TEIS) eelmisel aastal kaks uut funktsionaalsust, mis tänaseks on juba mõnda aega kasutuses: Transpordiettevõtete järelvalve ning Tööõnnetuste menetlemise moodulid.

 

Analüüsi- ning disainiprotsess sai tegelikult alguse juba ülemöödunud aastal paralleelselt Riskianalüüsi funktsionaalsuse arendusega sügisel 2022, jätkus arendusetappidega kogu eelmise aasta vältel ning kulmineerus mõlema mooduli lansseerimisega vastavalt septembris ja detsembris.

 

Koos TripleDeviga oli meie ülesandeks täispinu arendus ja valmis lahenduse tarnimine, alates äri- ja süsteemianalüüsist, UI- ja UX disainist, lõpetades back- ja front-end arenduse ning testimisega, sealhulgas oli meie ülesandeks WCAG ehk ligipääsetavuse tagamine.

 

Keda ja kuidas mõjutab? Tänu uutele funktsionaalsustele on Tööinspektsiooni kaks olulist menetlust nüüd täisdigitaalsed ja nii ametnikud kui ettevõtted, keda need menetlused puudutavad, saavad hoida kokku kümneid ja sadu tunde tööaega, mis varasemalt kulus menetlustoimingute detailide täpsustamisele ning omavahelisele suhtlusele ja koosolekutele.

 

 

Eas.ee veebi uuendamine (tiimijuht Kadi Rosenthal)

Lõime Rethinki poolt koostatud EASi ja Kredexi ühendasutuse (varasema nimega EAS) veebistrateegia põhjal kliendile uue veebi. Sealhulgas täiendasime varasemalt tehtud analüüsi ja komponente ning parandasime ligipääsetavust.  

 

Keda ja kuidas mõjutab? Uuendus aitab EASi ja Kredexi ühendasutuse klientidel paremini aru saada, mida ühendasutus talle pakub ja näiteks, kuidas taotlusprotsessi lihtsamini läbida.

 

Nüüd on oluline info kompaktsel kujul veebis olemas ning seda ei pea enam eraldi otsima failidest, seadustest ja määrustest. Samuti pöördutakse oluliselt vähem vajaliku info selgitamiseks ühendasutuse kontaktide poole, kuna kõik on mugavalt nende veebist leitav. 

 

 

Tartu Ülikoolis õppija töölaua loomine (tiimijuht Anniki Jaama)

Kaardistasime ära õppija seisukohast Tartu Ülikooli (TÜ) olemasolevad tehnilised võimalused ja koostasime kasutajauuringute põhjal plaani selle kohta, mis funktsionaalsusi võiks õppija rollist lähtuvalt ÕIS2 olevatele funktsionaalsustele töölaual pakkuda. Lisaks arendasime projektis välja osalise funktsionaalsuse, mille orienteeruv kasutuselevõtt on sügis 2023. 

 

Keda ja kuidas mõjutab? Aitasime luua TÜ õppija töölaua peamised funktsionaalsused, mis koondavad õppija jaoks info erinevatest keskkondadest selgelt ja mugavalt kokku. Info on personaalne, st õppija rollist lähtuv ja pakub erinevate infosüsteemide teenuseid mugavalt ÕISi avalehelt. Eesmärk on lihtsustada õppijate igapäevast elu, aidates kaasa õpingute sujumisele ja ka edukale lõpetamisele.

 

 

Tallinna turismiveebi halduskeskkonna uuendamine (tiimijuht Silver Jõgi)

Võtsime ühiseks eesmärgiks kaardistada ja optimeerida olemasoleva halduskeskkonna kasutajaliidest, kasutusprotsesse ning funktsionaalsusi.

 

Lõpptulemina arendasime visittallinn.ee välisveebile ideetasandilt uue modulaarse CMS keskkonna, mis võimaldab koos liidestega hallata erandlikult kõike avalikul veebil kuvatavat: artikleid, külastatavaid paiku, giide, sündmusi, Tallinn Card turismikaarte, pilte ja dokumente, keeli ja palju muud.

 

Keda ja kuidas mõjutab? Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakonna tiim sai halduskeskkonna, mis käib kaasas tänapäevase visuaali ja kasutajamugavusega. Optimeeritud on suures osas just igapäevaseid ja tavapärasest keerukamaid tööprotsesse - kõike seda eesmärgiga hoida kokku nii aega, raha kui inimressurssi.

 

 

STAR vabatahtlike haldamise rakenduse ja broneerimissüsteemi arendus (tiimijuht Sulev Kraam)

Koos partneri TripleDeviga võitsime raamhanke STAR2 ja saime oma töölauale kaks projekti: vabatahtlike haldamise rakenduse ja broneeringusüsteemi arendused. Koos partneri ja kliendipoolse meeskonnaga panime paika uute rakenduste disaini ja mikroesitluskihi loogikal põhineva arhitektuuri ning leppisime kokku rutiinid ja metoodikad.

 

Arendusetapis jäi meie kanda lisaks disainile ning süsteemianalüüsile esitluskihi arendustöö React.JS raamistiku baasil. Vabatahtlike funktsionaalsus on kasutusel 2023 aasta algusest ja broneeringusüsteem on peatselt valmimas. 
 

Keda ja kuidas mõjutab? Aitame muuta sotsiaaltöötajate ja sotsiaalteenuseid osutavate asutuste tööriista STARi kaasaegsemaks ja mugavamaks töökeskkonnaks. Nii väheneb dokumenteerimisele ja korralduslikule poolele kuluv aeg ning sotsiaaltöötajad saavad keskenduda abi vajava inimese aitamisele. 

 

Pilt
Trinidad Wisemani projekti tiimi liikmed

 

 

Tartu Ülikoolile CMDB ja kasutajatoe lahenduse (tiimijuht Brigite Helena Sarapuu)

Aitasime kaardistada Tartu Ülikooli (TÜ) infovarasid ja luua CMDB andmebaasi, kus kõik infovarad on hallatud ja omavahel seotud. Olime abiks ka äsjamainitud CMDBle toetuva kasutajatoe lahenduse juurutamisel, eesmärgiga pakkuda pöördujatele mugavamat lahendust ning IT osakonnale pöördumistest paremat ülevaadet ja statistikat.

 

Keda ja kuidas mõjutab? Algus on tehtud selleks, et TÜ kui organisatsiooni kõik infovarad oleksid hallatavad ühes kohas ning on algatatud protsesside arendus selle info ajakohasena hoidmiseks. Uus kasutajatoe lahendus teeb TÜ töötajate ja õpilaste elu märkimisväärselt mugavamaks ning annab kasutajale hea ülevaate pöördumise lahendamise hetkeseisust.

 

 

Teenusedisaini projektid 

Teenusedisaini käigus analüüsime ja disainime seda, kuidas muuta organisatsiooni protsesse ning teenuse osutamise kanaleid/vahendeid selliselt, et teenus oleks efektiivne osutaja jaoks ning hea kasutajakogemusega kliendi jaoks. Siia alla käivad TWNi mõistes mh ka UX/UI disain, äri- ja süsteemianalüüs, samuti erinevad koolitused.

 

 

Päästeameti veebi kasutatavuse tööd (tiimijuht Helen Müür)  

Süstematiseerisime Päästeameti veebis olevat infot ja lõime uue loogilisema menüü. Sama projekti raames tegime ka Päästeametile uue veebi prototüübi ja kujunduse.  

 

Keda ja kuidas mõjutab? Päästeameti eesmärk on luua Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond, hoides seejuures positiivset ja ennetusele suunatud kuvandit. Uuendatud veebist on kõigil kasutajatel võimalik leida kiiremini ja loogilisemalt vajalikku teavet ohutuse kohta nii kodus kui mujal (nt koduohutus, veeohutus, tuleohutus).

 

 

Riigi Infosüsteemi Amet eesti.ee portaali tööd (tiimijuht Janno Killing-Jaago)

Aitame luua eraisiku töölauda ja see projekt jätkub ka käesoleval aastal. Töötame koos RIA-poolse tiimiga ning kaasatud on ka Fujitsu, SRINI ja Avatud Lahendused OÜ spetsialisid. Töönäited, mida teeme ja teinud oleme: koostöös RIA tiimiga kaardistasime lähteolukorra ja uurisime kasutajate põhivajadusi seoses enim otsitava e-infoga isiku enda kohta.

 

Selleks viisime läbi kasutajauuringuid ja intervjuusid ning uurisime statistikat. Veel lõime prototüüpe ja katsetasime neid testkasutajatega, samuti disainisime eraisiku töölaua väljanägemise. Hetkel on projekt arenduse lõpufaasis. 

 

Keda ja kuidas mõjutab? Aitame luua Eesti inimestele ühtset keskkonda, mis koondab kokku nii tähtsama isikliku kui ka riigiga seotud info. Õige pea on võimalik eesti.ee portaali töölaual näha enda kohta järgmist infot: põhiliste dokumentidega seotud andmed (isikut tõendavad dokumendid ja juhiload, dokumendipilt), sinuga seotud sõidukite andmed, suur osa aktuaalsest terviseinfost ja veel muudki. 

 

Uus on ka kasutaja isiklike lemmikute paneeli kasutamise võimalus. Töölauale tekib lemmikute nimekiri ja kasutaja saab soovi korral mõne artikli või e-teenuse juurde hiljem tagasi tulla. Selline lahendus lubab igale kasutajale portaali töölaua suuremat personaalset paindlikkust. 
 
 

 

Euroopa Keskkonnaagentuuri 6 projekti (tiimijuht Darja Prants) 

Euroopa Keskkonnaagentuuriga (EEA) koostöös oleme 1,5 aasta jooksul teinud koguni 6 projekti. Esimeseks projektiks oli olemasoleva veebi kasutuskogemuse, uue otsingumootori ja uue infoarhitektuuri testimine ning võimalike näidislahenduste otsimine teistelt Euroopa institutsioonide veebilehtedelt.

 

Näiteks, kuidas teised on lahendanud olukorra, kus põhiline veebi sisu on 3-6 keeles, kuid teatud sisuosad on olemas 20 keeles. Lisaks uurisime, kuidas kuvatakse ja kasutatakse mujal PDFe ja interaktiivseid aruandeid. 

 

Pärast ideede kogumist tegi EEA valmis prototüübi ja uue disaini ning teise projektina sai meie ülesandeks prototüüpi testida. Kogusime tagasisidet nii kasutatavusele, navigeerimisele, disainile kui ka sisule. Väga oluline samm oli ka megamenüü kontseptsiooni testimine, et kõik olulised teemad jääksid ainult ühe kliki kaugusele. 

 

Kolm kuud enne veebi lansseerimist testisime kolmanda projekti raames lõpujärgus versiooni veebist. Kaasasime inimesi erinevatest Euroopa riikidest ja testisime nii arvutis kui mobiilis. Intervjueeritavateks olid nii keskkonna eksperdid kui tavainimesed – EEA eesmärk on, et nende tegevusvaldkond oleks arusaadav ka tavainimesele. 

 

Neljandaks projektiks oli lansseeritud veebi ligipääsetavuse testimine ja vastava dokumendi väljastamine. Klient on ligipääsetavust ka ise testinud, kuid soovis meilt süva auditit, sest meie meetod hõlmab nii manuaalset kui automaatset testimist ja toob välja ka konkreetsed lahendused, mida saab hõlpsasti arendustiimile edastada. 

 

Viies on jätkuprojekt – uuringust selgus, et info edastamine ja lugemiskogemus võiksid olla paremad, mistõttu EEA soovis uurida kasutajatelt, kas ja kuidas nad soovivad interaktiivseid aruandeid tarbida ehk mida nad otsivad, kas leiavad, kuidas kasutavad ja kas midagi on puudu. Tulemuste põhjal said EEA disainerid interaktiivsete aruannete navigatsiooni, struktuuri, elemente ja disaini muuta sihtgrupi jaoks kasutajasõbralikumaks.

 

Kuuenda projektina testisime kasutuskogemust, info leidmist ja lugemiskogemust neljal temaatilisel platvormil. Need platvormid on eraldiseisvad infosüsteemid, mis on osa EEAst, kuid keskenduvad konkreetsele teemale - nt merele, metsale jne. Eesmärgiks oli kaardistada kasutajate soovid ja mured info tarbimisel, et lähitulevikus ühtlustada kasutuskogemus kõigil veebilehtedel.  

 

Keda ja kuidas mõjutab? EEA koosneb 38st liikmesriigist, EEA-l on 400 partnerit ja 10 temaatilist infoplatvormi. Lisaks on EEA ülesandeks teavitada poliitikakujundajaid ja tavainimesi keskkonna olukorrast. Kõike seda seob EEA veeb, mis peab olema mugav ning kiiresti ja lihtsasti kasutatav kõigile osapooltele. EEA veebis oli 2022. aastal keskmiselt 850 000 külastust ja 1 350 000 lehekülje vaatamist ühes kuus.

 

 

Nelsonile äppide loomine (tiimijuht Janno Killing-Jaago)    

Nelson on Soome tehnoloogiline idufirma, kelle pakutavad lahendused võimaldavad hotelliga seotud tegevusi sujuvamaks muuta. Nelsonit kasutavate hotellide hulka kuulub ka Skandinaavia juhtiv iseteenindushotellide kett Omena Hotels.

 

Meie ülesanne oli luua Omena Hotelsile kasutajasõbralik mobiiliäpp mugavaks ja lihtsaks toa broneerimiseks ning selle haldamiseks külastuse ajal. Kuni selle hetkeni käis kogu broneerimise protsess läbi veebilehe. Lisaks klientidele suunatud äpile, tegime eraldi äpi ka koristustiimile. 

 

Keda ja kuidas mõjutab? Läbi uue mobiilirakenduse on kõigil külastajatel võimalik kiiresti ja mugavalt muuta broneeringut, pikendada või lühendada külastusaega, lisada tuppa inimesi, muuta hommikusöögi eelistusi, avada läbi äpi oma toa ust jne. Koristustiimile suunatud äpis on võimalik hallata koristustiimi tööd ja jälgida nende efektiivsust, uuendada tubade staatust, aga ka näiteks kahjusid raporteerida.

 

Pilt
Pildid Trinidad Wisemani kontoris töötegemisest

  


Telema mFlow disainitööd (tiimijuht Hardi Niilo) 

Alustasime ajurünnakust koos kliendiga, et selgitada välja praegused probleemid ja väärtus, mida soovime klientidele pakkuda. Seejärel katsetasime erinevate kujunduste ja prototüüpidega ning viisime läbi kaks ringi kasutatavuse testimisi ja intervjuusid. Vastavalt tulemustele täiendasime kujundusi ja prototüüpi. Kui kõik detailid said paika, lõime arendusele uued vajalikud komponendid ja tegime arendusele pixel reviewd. 

 

Keda ja kuidas mõjutab? Aitasime arendada regioonis uudse tarkvaralahenduse „Telema mFlow“, mis võimaldab automatiseerida ja hõlbustada kasutajate jaoks ostutehingu dokumentide kooskõlastamise protsessi. Telema mFlow võrdleb automaatselt erinevaid ostuga seotud dokumente (ostutellimus, vastuvõtukinnitus ja arve) (ingl. k. 3-way matching) ja toob välja erisused, et kasutaja ei peaks enam käsitsi erisusi otsima.

 

 

Tartu Ülikooli Õpiteekonna rakenduse analüüs (tiimijuht Kaarel Koosapoeg) 

Klient soovis formaliseerida doktorantide atesteerimise, residentuuri läbimise aruandluse ja praktikaaruande esitamistega seotud protsessid. Tegime valdkondlike töörühmadega töötoad, et kaardistada olemasolevad ja disainida tulevased protsessid. Seejärel kirjeldasime süsteemi funktsionaalsused ja disainisime prototüübid. Töö tulemusena valmis tarkvara arenduse lähteülesanne.  

 

Keda ja kuidas mõjutab? Kuna Tartu Ülikooli (TÜ) senised protsessid on ajalooliselt kujunenud, valdkondlikult erinevad ja sügavalt juurdunud, siis projekti üks võtmekohti oli harmoniseerimine. Selleks jõudsime valdkondade üleselt kokkuleppele protsesside ühtlustamiseks.

 

Otseselt või kaudselt mõjutab selle projekti tulemus kõiki TÜ tudengeid (ca 14 000), kes oma õpingute käigus peavad läbima vähemalt korra mõne praktika põhise õppeaine. Mõju võib ulatuda veelgi kaugemale, kui TÜ suudab seda rakendust pakkuda pärast arendust ka teistele ülikoolidele.

 

 

Tundus põnev?

Kui sa lugesid ja tunned, et TWNis töötamine võiks olla sinu jaoks huvitav, siis tutvu meie töökuulutustega ja võta julgesti ühendust! Meil on vabu töökohti pea kõikides rollides – tiimijuhist arendajate, analüütikute, disainerite ja testijateni välja. Loe ka teisi TWN Life sarja blogipostitusi meie toimimise, strateegia ja kultuuri kohta. Saa teada, mida arvavad TWNist meie töötajad, kuidas käib meil hübriidtöö ja palgakujundus ning kuidas saad TWNis õppida ja areneda.

 


 

Lisa kommentaar

Plain text

  • HTML elemendid keelatud.
  • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
  • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.