Liigu edasi põhisisu juurde
Illustratsioon Jira Product Discovery tootest

Jira Product Discovery – ideed tooteks

Alice Bakhoff

NB! Juhime tähelepanu, et artiklis välja toodud tooteomadused võivad ajas muutuda.

 

2023. aasta suvel lasi Atlassian välja uue töövahendi Jira Product Discovery (JPD).

 

Tarkvaraarenduse elutsükli vaatest on JPD eesmärk toetada eeskätt tootetiime, võimaldades neil ühes süsteemis teha koostööd nii äripoolega, aga ka arendus- ja kasutajatoe tiimidega.


Vaatame lähemalt, millised uuenduslikud omadused Jira Product Discovery's sisalduvad ning milliseid probleeme need lahendada aitavad. 

 

Product discovery 

Product discovery kui tähenduslikus mõttes tooteplaneerimine on esimene samm kogu tootearenduse protsessis.

 

Selles etapis kogutakse sisendit (probleemid, kasutajauuringud jm.), määratletakse toote suund ja maht, viiakse läbi turu-uuringuid ning kogutakse eesmärgi poole püüdlevaid ideid.

 

Tooteplaneerimise tulem on valideeritud toote kontseptsioon ja prioritiseeritud funktsionaalsuste nimekiri, mille abil tekib selge arusaam sellest, mida ja millal arendatakse. 

 

Product Discovery faasi illustreeriv protsessidiagramm


Joonis 1. Illustratsioon tooteplaaneerimise protsessist. 

 

 

Idee 

Jira Product Discovery tööühik on idee, mis võib olla näiteks võimalus, kasutaja probleem, lahendus probleemile või hoopis uus turgu vallutav trend.

 

Jira Product Discovery idee sarnaneb vormilt Jira Software´i piletiga – sellel on võti (key), pealkiri, väljad ning seda saab kommenteerida.

 

Ideid saavad luua erinevad osapooled sõltuvalt neile määratud rollidest.

 

Creatori roll omistatakse tüüpiliselt tootetiimile (tooteomanikud, tootejuhid), kes saavad lisaks ideede loomisele ja haldamisele seadistada erinevaid vaateid. 

 

Contributori rolli kuuluvad tüüpiliselt investorid, partnerid ja teised seotud osapooled, kellel peab olema õigus ideid eelkõige näha ja kommenteerida või nende poolt hääletada.

 

Contributori rollis olevad inimesed saavad ideid ka ise luua, kui selleks on antud vastav õigus.

 

🚀 Contributor rolli lisatud kasutajad ei kuulu hinnastamisele ning nende arv ei ole piiratud! Tootejuhid saavad muretult anda ligipääsu kõikidele seotud osapooltele, et tuua koostöö ja infovahetus ühte süsteemi.

 

Viited 

JPD idee vormil on ka eraldi vaheleht viidete (insights) lisamiseks ja jälgimiseks.

 

Viiteid võiks vaadelda kui toetavat konteksti (näiteks intervjuu tulemused), mis on abiks ideede prioritiseerimisel ja otsustamisel, kas ideed realiseerida või mitte.

 

Viiteid saab ideedele lisada kolmel viisil:

 • viidete vahelehelt;
 • veebilehtedelt Chrome extensioni abil;
 • JPD'ga integreeritud rakendusest (näiteks Slack, MS Teams, Miro, Salesforce)
   

Kuvatõmmis Chrome extension vaatest


Joonis 2. Chrome extensioni abil viite lisamine JPD projekti ideele.

 

Chrome extension toimib kiirelt, mugavalt ja intuitiivselt. Ideede rippmenüüs kuvatakse ideid küll nende pealkirjade järgi, kuid kiireks otsinguks saab väljale sisestada ka idee võtme.

 

Toetatud on ka liidestused teiste Atlassiani toodetega; näiteks võib idee viiteks osutuda lõppkasutaja poolt loodud teenussoovi või intsidendi pilet Jira Service Managementis.

 

Ideede listid 

Ideid saab Jira Product Discovery's mugavalt hallata nimekirja vaadete (list view) kaudu.

 

Nimekirja vaateid saab projekti luua piiramatu arvu ning neid saab paindlikult seadistada.

 

Kohandatud listivaated võimaldavad paindlikku ja sihtotstarbelist lähenemist näiteks kolmandatele osapooltele, kelle infovajadus võib olla seotud ainult konkreetse toote osaga. 

 

Ideedega seotud metaandmeid kuvatakse tulpade kaupa, kusjuures tulpasid on võimalik lisada või eemaldada.

 

💡 Kasutusmugavuse nipp! Kohanda vaateid vastavalt kasutaja eelistustele - anna vaadetele teemakohane nimi, lisa filtreid, muuda tulpade järjestust ja loo ideedede paremaks eristamiseks grupid.

 

Grupeeringuid võib kasutada näiteks MoSCoW meetodi järgi, kus ideed jaotatakse nelja kategooriasse: must-have, should-have, could-have, ja will not-have


 

Jira product discovery listivaate näidis


Joonis 3. JPD nimekirja vaate näidis.

 

Mis puutub kohandatud väljadesse, siis neid saab JPD projekti administraator oma projektis ise juurde luua.

 

Jira Product Discovery tootel on ka ainult sellele tootele omased väljade tüübid - näiteks slider, reactions, ratings aga ka custom formula ja vote tüüpi väljad. 

 

Vote väli erineb Jira Sotware hääletamise funktsionaalsusest - JPD vote tüüpi väljal saab kasutajatele seadistada häälte ülempiiri.

 

Ühtlasi on idee poolt häältades kohustuslik lisada põhjendus, miks just selle idee poolt hääletati. 

 

Põnev omadus nimekirja vaadete puhul on ka võimalus vaadet kommenteerida.

 

Vaate kommenteerimise võimalus tuleb kasuks, kui näiteks contributor rollis olevatel kasutajatel tekib muudatusettepanek neile suunatud vaate osas.

 

 

Kuidas hinnata idee potentsiaali? 

Ideid ja viiteid kogudes hakkab tekkima terviklik visioon toote olemusest, küll aga ei pruugi iga idee teostamine olla alati mõistlik.  

 

Ideede hindamist võib olenevalt tootest korradalda erinevate kriteeriumite alusel. Mõned näited: 

 

 • panus, et idee realiseerida (effort) - s.o esmane hinnang, mida hiljem määratletakse täpsemalt tundides või punktides;
 • turuvajadus – viited kasutajauuringutele, statistikale;  
 • idee mõju lõpptarbijale - viited kasutajauuringutele, statistikale;
 • idee mõju toote põhieesmärgile – tooteomaniku hinnang;
 • idee loodetav edu - tooteomaniku hinnang;
 • teostatavus (feasibility) – kas on piisavalt ressursse, et idee ellu viia?


Jira Product Discovery Custom formula tüüpi välja abil saab luua oma nõuetele kohandatud mõõdiku, mille aluseks on juba olemasolevad väljad. 

 

Näiteks on projektis väli “Confidence” (slider tüüpi väli), mille kaudu annab tooteomanik punktiskaalal 0-100 ideele loodetava edukuse hinnangu.

 

Muuhulgas on ka väli “Effort” (rating tüüpi väli), millele määratakse hinnanguliselt idee teostamiseks vajalik pingutus skaalal väga madal, madal, keskmine, kõrge, väga kõrge.

 

Lihtsa näitena kujutleme olukorda, kus tooteomanik soovib ideede prioritiseerimiseks teada “Confidence” ja “Effort” vahelist suhet. 

 

Jira Product Discovery nimekirja vaade


Joonis 4. JPD nimekirjavaade, kus piletid on sorteeritud “Confidence vs effort” välja alusel. 
 

Selleks loodi custom formula tüüpi väli nimega “Confidence vs effort”, mille väärtus tuleneb valemist, kus “Confidence” väärtus jagatake “Effort” väärtusega - {Confidence}/{Effort}.

 

Ülaltoodud joonisel on näha, et ideede sorteerimine toimub “Confidence vs effort” välja alusel kahanevas järjekorras, kus eesotsas on idee, mille edukusse on suur lootus ning mille teostuseks vajav pingutus on minimaalne.

 

 

Visuaalne prioritiseerimine maatriks vaates 

Lisaks nimekirja vaatele on Jira Product Discovery's võimalik ideid kuvada ja prioritiseerida ka maatriks tabeli abil. Alltoodud näidismaatriks visualiseerib ideid “Impact score” välja alusel (punktiskaalal 0-100).  

 

Jira Product Discovery maatriks vaade


Joonis 5. JPD maatriks vaade. 

 

Impact score” arvutamiseks on kolm positiivset sisendit - “Goal impact”, “Insights” ja “Confidence” väljad ning üks negatiivne sisend “Effort”.  

 

Igale sisendile on määratud lõpptulemust kujundav mõjuala protsentides. 

 

Jira Product Discovery impace score välja seadistusvaade


Joonis 6. JPD “Custom formula” välja seadistusvaade. 

 

Impact score” väljale kalkuleeritud skoor võimaldab seega ideid prioritiseerida (ja hiljem töösse võtta) nii, et esmajärgus oleksid fookuseses kõige suurema mõjuala ja minimaalset pingutust nõudvad ideed.

 

Nii nagu ka nimekirja vaadete puhul, saab maatriks vaateid seadistada ja vajalike kriteeriumite alusel juurde luua.

 

 

Ideede esitlemine huvitatud osapooltele

Korrastatud ja prioritiseeritud ideeded pakuvad tüüpiliselt huvi ka investoritele, koostööpartneritele, aga ka disaini- ja arendustiimidele ning teistele seotud osapooltele. 

 

🚀 Vali esitlusvorm olenevalt sihtgrupist - Product Roadmap ja Product Timeline

 

Product Roadmap on tahvli sarnane vaade, kus rõhk ei ole konkreetsel ajaraamil, vaid ideid kuvatakse tulpades.  

 

Vaikimisi seadistustega on Product Roadmap tulpadeks “Now”, “Next”, “Later” ja “Won’t do”, kuid neidki tulpasid saab juurde lisada, eemaldada ja ümber nimetada.

 

Product Roadmap vaadet sobib hästi esitleda osapooltele, kes ei ole huvitatud täpsetest kuupäevadest, aga kes soovivad sellegipoolest olla kursis, millised ideed on praegu töös ja mis võetakse järgmisena töösse.

 

Product Timeline on see-eest Gantti graafiku sarnane vaade, kus kuvatakse ideid kvartalite põhisel ajajoonel. 

 

Ajajoone vaatest võivad olla huvitatud teised tiimid ja osapooled, kes peavad edasi kommunikeerima täpsemat ideede teostamise ajagraafikut.   

 

 

Discovery to Delivery - idee arendamine

Tooteplaneerimine jõuab ideede läbitöötamise ja prioritiseerimise järgselt järgmisesse etappi, milleks on arendus. Selles etapis tuleb arendustööriistana mängu Jira Software. 

 

Jira Product Discovery projektis olev Delivery status moodul on spetsiaalne nimekirja vaade, kus saab:
 

 • idee siduda juba olemasoleva Jira Software (arendus)piletiga;
 • luua Jira Software arenduspilet ja siduda see ideega.

 

Loodavad lingid on kahepoolsed, s.t JPD idee kuvatakse ka Jira Software´i pileti vaates.

 

Delivery status vaatesse saab muuhulgas tuua väljad “Delivery progress” ja “Delivery status”, mis kuvavad idee teostamise arengut.  

 

Jira product discovery delivery status vaade


Joonis 7. JPD Delivery status moodul.

 

 

Täiendavad tähelepanekud

 • Jira Product Discovery on toetatud Atlassian Cloud platvormil, Free ja Standard plaanidena;
 • hetkel ei ole võimalik luua sellist vaadet, kuhu koondada ideed üle mitme erineva JPD projekti;
 • manuaalse töö vähendamiseks on võimalik luua automaatikaid arenduspiletite ja ideede vahel;
 • idee loomisel on võimalik rakendada eelseadistatud, aga ka vastavalt vajadusele kohandatud malle Description väljal.

 

*Tarkvara sisu puudutavad punktid ning ülejäänud artiklis välja toodud kirjeldused tootefunktsionaalsuste kohta kehtivad 2023. aasta septembri kuu seisuga. Funktsionaalsused võivad ajas muutuda.

 

 

Kokkuvõtteks 

Erinevatest uuringutest selgub, et ligikaudu 60-90% tootearenduste projektidest ei täida oma plaanitud eesmärki.

 

Jira Product Discovery's sisalduvad funktsionaalsused aitavad toodet efektiivselt planeerida ning võimaldavad luua sidusust äripoole ja tootetiimide ning tootetiimide ja arendustiimide vahel.

 

Terviklik lähenemine aitab minimeerida võimalikke planeerimise ja koostööga seonduvaid riske. 

Lisa kommentaar

Plain text

 • HTML elemendid keelatud.
 • Automaatne rea- ja lõiguvahetus
 • Veebilehtede aadressid ja e-posti aadressid muutuvad automaatselt linkideks.